انواع آسانسور از لحاظ نحوه وارد شدن نیروی محرکه به کابین آسانسور به چهار دسته کلی تقسیم می گردد:

 • آسانسور کششی
 • آسانسور هیدرولیک
 • آسانسور وینچی
 • آسانسور مغناطیسی

همچنین انواع آسانسورها از لحاظ نمای ظاهری کابین آسانسور به چهار نوع تقسیم میگردد:

 • آسانسور پانوراما
 • آسانسور با یک درب
 • آسانسور با دو درب مقابل
 • آسانسور با دو درب مجاور
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image