خرما مضافتی

خرمای استعمران

خرمای زاهدی

خرمای مرداسنگ