پروفیل ها به صورتهای گوناگون توسط کارخانجات ذوب آهن ساخته می شوند:

 • تیر آهن IPE
 • تیرآهن IPB
 • تیر آهن INP
 • نبشی
 • قوطی
 • ورق
 • تسمه
 • ناودانی UNP
 • میلگرد
 • لوله
 • سپری
 • لاپه یا زد Z
 • پروفیل های درب و پنجره