پله‌های برقی را می‌توان براساس کاربرد آن‌ها به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

  • Out door
  • Indoor
  • Semi out door

که به ترتیب در محیط آزاد (بیرون از ساختمان ) محیط بسته (داخل ساختمان ) و نیمه بسته (پل های عابر پیاده ) استفاده میگردند.

پله های مکان های عمومی به صورت Heavy duty نصب میگردد که همان پله های معمولی تقویت شده میباشند که برای کار در شرایط دشوار مانند فرودگاه ها و مترو طراحی میگردند.

در یک تقسیم بندی دیگر پله برقی‌ها به دو نوع 30 درجه و 35 درجه تقسیم می شوند که زاویه ی بین سطح پله ها و سطح زمین را مشخص می کند.

  • image
  • image
  • image
  • image