اطلاعات نمایشگاه سنگ چین

نمایشگاه سنگ‌های طبیعی چین در تاریخ 6 تا 9 مارس (15 تا 18 اسفند 97) برگزار خواهد شد.
محل برگزاری: شهر شیامن چین

برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.